Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Mədəniyyət

Oğuz

AZ - 4800 Oğuz şəhəri H.Əliyev küç. 68.tel: (02421) 5-21-00, 5-24-06: faks: 5-24-06

                                                                                             Email:medeniyyet@bk.ru

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin Oğuz  nümayəndəliyində  21 klub müəssisəsi, o cümlədən 1 rayon, 3 kənd mədəniyyət evi, 23 filialı özündə biləşdirən MKS, rayon tarix - diyarşünaslıq muzeyi, Heydər Əliyev Mərkəzi və  yeddiillik uşaq musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir. Rayonda dövlət qeydiyyatına götürülmüş 42 tarix - mədəniyyət abidəsi mövcuddur.
Rayonun mədəniyyət müəssisələrində 207 nəfər işçi çalışır.
Hazırda rayonun mədəni - maarif müəssisələrinə aşağıdakılar rəhbər edirlər.
- Baxışova Ulduz Baxışalı qızı - Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin Oğuz rayonu üzrə nümayəndəsi,başməsləhətçi
- Miayılova Səhər Mustafa qızı - MKS - nin direktoru

- Bəbirov Nadir Qədir oğlu - UMM - nın direktoru

- Xuduyeva Arizə Əmirxan qızı - Tarix - diyarşünaslıq muzeyinin direktoru

- Abbasova Mehriban Adil qızı - Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru

- Mikayılova Şərqiyyə Bayram qızı - Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru

Bu müəssisələrin rəhbərləri ali təhsillidir.

 

                          Oğuz rayonunda yerləşən tarixi - abidələr haqqında

                                                    Məlumat

1. Surxay xan qalası - (XVIII əsr) inv № - si 315 - ölkə əhəmiyyətli.

2. Qala - (XVIII əsr) inv № - si 316 - ölkə əhəmiyyətli.

3. Qalabaşı yaşayış yeri - (XVI - XVIII əsr) inv № - si 5977 -yerli əhəmiyyətli.

4. Gavur qala - (VI - XIV əsr) inv № - si 1650 - ölkə əhəmiyyətli.

5. Balaşum yaşayış yeri- (XI - XVII əsr) inv № - si 1651 - ölkə əhəmiyyətli.

6. Cümə məscidi - (XIX əsr) inv № - si 4947 - yerli əhəmiyyətli.

7. Adıl körpüsü - (XIX əsr) inv № - si 4948 - yerli əhəmiyyətli.

8. Məscid - (XX əsr) inv № - si 4949 - yerli əhəmiyyətli.

9. Daşüz körpüsü - (XX əsr) inv № - si 4950 - yerli əhəmiyyətli.

10. Qala piri - (VII-XIV əsr) inv № - si 1637 - ölkə əhəmiyyətli.

11. Qala qalıqları - (VI-XIV əsr) inv № - si 1638 - ölkə əhəmiyyətli.

12. Nekropol - (tunc, dəmir dövrü) inv № - si 1639 - ölkə əhəmiyyətli.

13. Qala yaşayış yeri - (V-VIII əsr) inv № - si 1640 - ölkə əhəmiyyətli.

14. Nekropol - (tunc və ilk dəmir ) inv № - si 1641 - ölkə əhəmiyyətli.

15. Oğuz qalası - (V-VIII əsr) inv № - si 4938 - yerli əhəmiyyətli.

16. Alban kilsəsi - (V-VIII əsr) inv № - si 4939 - yerli əhəmiyyətli.

17. Kilsə - (V-VIII əsr) inv № - si 4940 - yerli əhəmiyyətli.

18. Qala yeri - (V-VIII əsr) inv № - si 1642 - ölkə əhəmiyyətli.

19. Türbə - (XV əsr) inv № - si 4942 - yerli əhəmiyyətli.

20. Nekropol (Qarabaldur) - (e.ə.IV əsr) inv № - si 1643 - ölkə əhəmiyyətli.

21. Molla qoruğu (Qarabalqır) - (I-IV əsrlər) inv № - si 1644 - ölkə əhəmiyyətli.

22. Govursandıq - (son orta əsrlər) inv № - si 1645 - ölkə əhəmiyyətli.

23. Böyük və kiçik qala - (antik dövr) inv № - si 1646 - ölkə əhəmiyyətli.

24. Tikanlı qoruq yaşayış yeri - (III - VIII əsrlər) inv № - si 1647 - ölkə əhəmiyyətli.

25. Məscid və minarə - (XIX əsr) inv № - si 4946 - yerli əhəmiyyətli.

26. Məscid - (XIX əsr) inv № - si 4945 - yerli əhəmiyyətli.

27. Məscid - (XIX əsr) inv № - si 4944 - yerli əhəmiyyətli.

28. Calud yaşayış yeri - (orta əsrlər) inv № - si 1648 - ölkə əhəmiyyətli.

29. Pir - (orta əsrlər) inv № - si 1649- ölkə əhəmiyyətli.

30. Məbəd - (orta əsrlər) inv № - si 4941 - yerli əhəmiyyətli.

31. Alban nekropolu - (orta əsrlər) inv № - si 5976 - yerli əhəmiyyətli.

32.Qüllə - (XIV əsr) inv № - si 4942- yerli əhəmiyyətli.

33.BVM-də həlak olmuş həmyerlilərimizin xatirə abidəsi-inv №-si 5678-yerli əhəmiyyətli.

34.Sinaqoq-(1849) ,yerli əhəmiyyətli

35.Sinaqoq-(1897),yerli əhəmiyyətli

36.Məscid Xacmaz kəndi(XX əsrin əvvəlləri),yerli əhəmiyyətli

37.Məbəd(kilsə )Qarabulaq kəndi. (Erkən orta əsrlər),yerli əhəmiyyətli

38.Alban məbədi Qarabulaq kəndi(Erkən orta əsrlər) ,yerli əhəmiyyətli

39.Kurqanlar –Yaqublu kəndi (Son tunc erkən dəmir dövrü), yerli əhəmiyyətli

40.Malıx qalası-Malıx yaşayış sahəsi, yerli əhəmiyyətli

41.Məbəd(kilsə)-Oğuz şəhəri, yerli əhəmiyyətli

42.H.Əliyev Parkı –Oğuz şəhəri (2009-cu il), yerli əhəmiyyətli

 

                              Oğuz rayonunda turizmin inkişaf etdirilməsi ilə

                                            əlaqədar görülmüş işlərə dair

                                                               MƏLUMAT

 Son illər Oğuz rayonu turizm bölgəsi kimi inkişaf edir.Hazırda Oğuzda 30-dan artıq turizm obyekti fəaliyyət göstərir.Bunlardan 4-ü  turizm istirahət mərkəzi,qalanları isə ailəvi istirahət mərkəzləridir.Son illər rayon ərazisində bir sıra yeni turizm obyektləri istifadəyə verilmişdir.Farel,Qızılağac,Royal Garden,Oğuz eli,Qaynama ailəvi istirahət mərkəzlərində hər il yüzlərlə turist istirahət edir.Xalxal kəndində istifadəyə verilmiş Qreland turizm istirahət mərkəzi də turistlərin ən çox istifadə etdiyi məkanlardandır.Rayonda 7 otel fəaliyyət göstərir.2008 - ci ildən rayonumuzda "Afra - otel" krort biznes mərkəzi fəaliyyət göstərir. Oteldə 65 turist və qonağın istirahəti üçün hər cür şərait vardır. Oteldə hər il beynəlxalq və ölkə əhəmiyyətli maraqlı tədbirlər keçirilir.

Yeni istifadəyə verilmiş Korifey otel və Abşeron otel də turistlər üçün ən gözəl məkanlardır.

Kiçik Oğuz şair və yazıçıları, elm və incəsənət adamları ilə də seçilmişdir. XIX əsrin birinci yarısında yaşamış Mücrim Kərim Vardani və Abdulla Padarlı Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında aşıq şerinin ən qüdrətli nümayəndələri olmuşlar. XX əsrdə Oğuzdan onlarla elmlər namizədi və doktorlar yetişmişdir. Onların bəziləri respublikamızın tanınmış alim və ziyalıları olmuşdur.

 

                                           MÜCRİM KƏRİM VARDANİ

XIX əsrin birinci yarısında Vardanlı (indiki Kərimli) kəndində doğulmuş, yazıb yaratmışdır. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında aşıq şerinin görkəmli nümayəndələrindən biridir.
Şair həm klassik qəzəl formasını, həm də Azərbaycan xalq şerini yaxşı bilmiş, hər iki formada ustalıqla öz qələmini sınamışdır.

   Yazdığı qəzəllər, qoşmalar, təcnislər, bağlamalar, mürebbelər , müstəzadlar , müxəmməslər, gəraylılar Azərbaycan sərhədlərindən kənarlarda da tanınmışdır.

Şair Türkiyəyə ,Ruma ,Ərəbistana ,Dağıstana və Rusiyaya səyahət etmiş,ərəb və fars dillərinə dərindən yiyələnmişdir.

Bakıda əlyazmalar fondunda saxlanılan əlyazmada bildirirlir ki, o öz Divanını 1840-1841-ci illərdə tərtib edib bitirmiş və ona “Sünbülüstan” adı vermişdir.
Professor, xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə 1978-ci ildə Mücrim Kərim Vardaninin şerlərini ayrıca kitab şəklində "Sünbülüstan" adı ilə Bakıda çap etdrmişdir.
Rayonun Kərimli kəndi Mücrim Kərimin adını daşıyır.

  

                                                   ABDULLA PADARLI

Oğuzun Padar kəndində doğulmuş, mükəmməl təhsil almış, ərəb və fars dillərinə yiyələnmişdir. İqdisadi cəhətdən ağır həyat keçirmiş, baramaçılıqla məşğul olmuşdur.
Bir müddət Ağdaş rayonu ərazisində yaşamış, burada mədrəsədə oxumuş, sonra təhsilini Dəməşq şəhərində (Suriya) davam etdirmişdir. Ərəbistanı, İranı, Türkiyəni, Qafqazı səyahət etmişdir.

   Müasirlərindən Qasım bəy Zakir, Mücrim Kərim Vardani, Qəmnak Şəkili və digərləri ilə sıx əlaqə saxlamış , Şirvan şairlərinin "Beytülsəfa" adlı ədəbi məclisinin iştirakçısı olmuşdur.
Abdulla Padarlının "Nəsihətnamə" adlı əlyazması Bakıda əlyazmalar fondunda saxlanılır. Yazdığı şerlərinin əksəriyyəti lirik qoşmalardan və realist şer nümunələrindən ibarətdir. Qoşmalarında Aşıq Ələsgər gözəlləmələrinin təsiri duyulur.
A.Padarlının seçilmiş şerlərinin professor Əzizə Cəfərzadə 1974-cü ildə ayrıca kitabça şəklində Bakıda çap etdirmişdir.

 

                                                        AŞIQ ƏHMƏD

Əhməd Mustafa oğlu XIX əsrin ilk illərində indiki Oğuz rayonunun Qarabaldır kəndində anadan olmuşdur. O, az bir müddət molla yanında olduqdan sonra aşıqlığa meyl göstərmiş, Şamaxıya gedərək Aşıq Səmədin şagirdi olmuş, təxminən 10 ilə yaxın bir dövrdə ondan aşıq sənətinin sirlərini öyrənmişdir. Gözəl səsə malik olub yaxşı məclis aparmağı, oynamağı,səlis danışmağı bacardığı, coxlu dastanlar bildiyinə görə tezliklə Aşıq Əhmədin adı Qəbələ, Ərəş, Şəki, Göycay və Şirvan mahallarına yayılır. O, nəinki bu mahallarda, hətta Dağıstanda da, bir cox toy şənliklərində çalıb oxumuşdur.
Gənc yaşlarında Nazlı adlı bir qızı sevir, lakin yoxsul olduğu üçün ala bilmir və buna görə də ömrü boyu evlənmir, sevgilisinin xəyalı ilə yaşayır.
Aşıq Əhməd 1830- 1850- ci illər arasında, əsasən Ağdaşda yaşamışdır. Ömrünün son illərini doğma kəndində keçirmiş, tez- tez Vardanlıya- Mücrüm Kərimin yanına gedib onun təşkil etdiyi ədəbi məclisin yığıncaqlarında iştirak etmişdir.
Aşıq Əhməd haqqında cəmi 2 yazılı məlumat vardır. Bunlar onun həmyerliləri və dostları Mücrüm Kərim Vardani və Abdulla Padarlının yazdıqları şerlərdir.
Təxminən 1869- 70- ci illərdə vəfat etmiş və vəsiyyətinə əsasən doğma kəndindən xeyli aralıda yerləşən bir təpənin üstündə dəfn olunmuşdur.

 

                                     SALEH MUSTAFA OĞLU QAZIYEV

Saleh Mustafa oğlu Qazıyev 1883-cü ildə Oğuz rayonunu Xaçmaz kəndində dünyaya göz açmış, 1926-cı ildən etibarən ömrünü Azərbaycanda arxeologiya elminin inkişafına sərf etmişdir.

1934-1937-ci illərdə Azərbaycan Tarixi muzeyində elmi işçi və direktor olmuş, 50-ci illərin əvvələrindən ömrünün sonuna qədər isə Elmlər Akademiyasının Tarix institutunda arxeologiya və etnoqrafiya şöbəsinə rəhbərlik etmiş, eyni zamanda Dövlət Universitetinin tarix fakultəsində mühazirələr oxumuşdur.

S.M.Qazıyev 1946-1953-cü illərdə həyata keçirilmiş Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyasına rəhbərlik etmiş və aşkar edilmiş 20 mindən artıq abidəyə ilk dəfə arxeoloji təsnifat vermişdir.

Məşhur şair Səməd Vurğun həmin illərdə Mingəçevirdə tez-tez olardı və özünün "Muğan" poemasında Saleh Qazıyevə həsr etdiyi "Qoca alim" adlı şerində yazmışdır.

                               Ekskavator təpələri,lay-lay açıb,lay-lay qazır

                             Qoca alim saxsı yığıb,yer altından tarix yazır.

Mingəcevir kompleksindən sonra həmyerlimiz Saleh Qazıyev qonşu Qəbələ rayonunda, Qafqaz Albaniyasının ilk paytaxtı olan qədim Qəbələ şəhərinin xarabalıqlarında ( indiki Çuxur Qəbələ kəndi yaxınlığında) geniş qazıntı işlərində rəhbərlik etmiş və "Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası" əsərinin I cildində bu iş haqqında geniş məlumat vermişdir.
C. M. Qazıyev 1956- 1958-ci illərdə doğma Oğuz (o zaman Vartaşen adlanırdı) rayonunun Vardanlı (indi Kərimli adlanır) kəndi yaxınlığında qazıntılar aparmış və əldə edilən əşyalar əsasında tapılmış abidələrin eramızdan əvvəl I minilliyə aid olması müəyyən edilmişdir.

 1957-ci ildə o, eyni zamanda, Qazax və Ağstafa ətrafındakı abidələri də tədqiq etmişdir.
Görkəmli alim, tarix elmləri namizədi Saleh Qazıyev "Azərbaycan abidələri " (1948-ci il) bə "Qədim Mingəcevir" (1950) kitablarının müəllifidir, 4 cildlik "Azərbaycanın maddi mədəniyyəti" məcmuəsinin redaktoru olmuşdur. Sağlığında "Qırmızı Əmək Bayrağı" və "Şərəf Nişanı" ordenləri və bir neçə medal ilə təltif edilmişdir.

 

                                               ELMƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ

Filologiya elmləri doktoru, mübariz dilçi, ədəbiyyatşünas, türkoloq, mədəniyyət tariximizin ən qədim dövrlərinin tədqiqatçısı Elməddin Əlibəyzadə "Avesta"nın, "Bilqamus" dastanının, "Orxan Yenisey" kitabələrinin, "Kitabi Dədə Qorqud"un, Nizami yaradacılığının xalqımızın mədəniyyət tarixində tutduğu yeri cəsarətlə, qeyrətlə, keçmişimizə, soykökümüzə sədaqətlə araşdıran böyük alimdir.
Elməddin Məhəmməd oğlu Əlibəyzadə 1925-ci ildə Oğuz rayonunun Muxas kəndində anadan olmuşdur. Kənddəki natamam orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir. Sonra Şəki pedaqoji texnikumunda təhsil almışdır. Balakən rayonunda müəllim işləmişdir. 1941-45-ci illər müharibəsi dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq təhsilini davam etdirmişdir.

   Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmiş, aspiranturada oxumuşdur. Aspirantura təhsilini başa vurduqdan sonra Elmlər Akademiyasının Dilçilik İstitutunda işləməyə başlamışdır.
1954-cü ildə "Cəlil Məmmədquluzadənin Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda mübarizədə rolu" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1956-cı ildə Yerevan Dövlət Pedaqoji İstitutunda, 1957-58-ci illərdə Tbilisi Dövlət Pedaqoji İstitutunda işləmişdir. Sonra Bakıya qayıdıb yenidən Azərbaycan Elmlər Akademiyasında fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Hazırda Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunda işləyir.
57 ilə yaxın Elmlər Akadimiyasında çalışan Elməddin Əlibəyzadənin 13 kitabı, respublika mətbuatında və xaricdə (İraq və Türkiyə) 300-ə yaxın elmi məqaləsi çap olunmuşdur.
"Molla Pənah Vaqifin həyat və fəaliyyəti", "İmadəddin Nəsimi", "Aşıq Ələsgər", "Ədəbi şəxsiyyət və dil", "Qədim dünyamızın ulu kitabı", "Ana kitabələr", "Azəzrbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixi", "Kitabi Dədə Qorqud", "İqrar Əliyevin əleyihinə 9 məqalə və ona üç əlavə", "Nizami və tariximiz", "Avesta" "Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir", "Qisseyi Yusif" kitablarının müəllifidir.

 

                                       ƏLFƏDDİN ABDULLAYEV

Əlfəddin Abdullayev Oğuz rayonunuun Xalxal-Qışlaq kəndində 1929-cu ilin aprel ayının 2-də anadan olmuşdur. İlk təhsilini rayon məktəbində almış, 1948-ci ildə sənədlərini tibb inustitutuna vermiş, müalicə-profilaktika fakultəsinə daxil olmuşdur. 1950-ci ildə institutu bitirmiş, təyinatla Cənubi Qazaxıstan vilayətinin Bostandq rayonuna işə göndərilmişdir.

Əvvəllər Xocakənd kənd xəstəxanasında baş həkim, sonra rayon mərkəzində həkim-terapevtişləmişdir.
Üş il Qazaxıstanda işlədikdən sonra 1955-ci ildə Azərbaycana, doğma rayona qayıdır. Bir il rayon xəstəxanasında həkim-terapevt, 1956-cı ildən 1962-ci ilə qədər baş həkim işləyir. Sonra Elmlər Akademiyasının əyani aspiranturasına qəbul olunur. 1956-cı ildə müdafiə edib tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alır. 1965-ci ildən 1968-ci ilə qədər səhiyyə nazirliyinin dördüncü idarəsinin (Leçkomissiya) birinci poliklinikasında təxirə salınmaz xidmət üzrə baş həkimin müavini və həkim endokrinoloq işləyir. Eyni zamanda 1968-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin sədri Ənvər Nəzər oğlu Əlixanovun şəxsi həkimi olur. 1968-ci ildən 1970-ci ilə qədər tibb institutunun daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti işləyir, tələbələrə dərs deyir. 1965-ci ildən 1969-cu ilə qədər tibb universiteti "Tibb kadrları" qəzetinin retaktoru olur. 1970-ci ilin iyulun 1-dən Bakı şəhəri Fuad Əfəndiyev adına 4 saylı klinik xəstəxanasının baş həkimi təyin olunur. Həmin tarixdən əvvəl işlədiyi kafedrada əvəzçilik üzrə yarım ştat ilk vaxtlar assisent, sonra isə dosent işləyir. Əlfəddin Abdullayev baş həkim olduğu xəstəxanada tibb universitetinin dörd kafedrası yerləşirdi.

                                                     ZİYAFƏT ƏLİYEVA

Ziyafət Mustafa qızı Əliyeva 1945- ci ildə Oğuz rayonunun Qarabaldır kəndində anadan olub. İbtidai təhsili həmin kənddə, yeddillik təhsili Kərimli kəndində alıb. Tütünçü işləyən anasına kömək edən, bu peşənin sirlərinə erkən yaşlarından yiyələnməyə başlayır.

Z.Əliyeva 1960-cı ildən tütüncü kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.
Zəhmətdən qorxmayan, hər il 4-4,3 ton tütün istehsal edən Ziyafət Əliyevanın şöhrəti tezliklə bütün respublikaya yayıldı.

   Qabaqcıl tütünçü "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeninə layiq görüldü.
Təhsilini yarımçıq qoyaraq əmək meydanına atılan Ziyafətin arzularının ən böyüyü ali təhsil almaq idi. Oxumaq təhsil almaq arzusuna çatmaq üçün çətin bir yol keçdikdən sonra qiyabi oxumağa başlayıb, orta təhsilini başa vuraraq atestat alıb. 1983- ildə qiyabi yolla Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun aqronomluq fakultəsinə daxil olub. Alim- aqronom ixtisası ilə institutu bitirib.Z. Əliyeva 1984- 1987- ci illərdə briqadir, 1988-ci ilin əvvəllərindən 1992- ci ilin 8 iyununadək " Qələbə" sovxozunun direktoru vəzifəsində çalışıb.

 

                               Rayonun klub müəssisələri haqqında

 Sıra № - si  Adı, soyadı  Təhsili  İş yeri  Vəzifəsi
 1  Mikayılova Şərqiyə  Ali Oğuz Mədəniyyət Mərkəzi Direktor
 2  Rəhmətullayev Mürşüd  Orta oxtisas  Oğuz Mədəniyyət Mərkəzi  Bədii rəhbər
 3  Hüseynov Anar  Ali Oğuz Mədəniyyət Mərkəzi  Metodist
 4  Lətifova Məleykə  Orta ixtisas  Oğuz Mədəniyyət Mərkəzi  Metodist
 5  Malıyev Mirməhəmməd  Orta ixtisas  Oğuz Mədəniyyət Mərkəzi  Təşkilatçı
 6  Manafova Təranə  Orta ixtisas  Yaqublu Folklor evi  Direktor
 7  Quliyev Qasım  Orta ixtisas  Yaqublu Folklor evi  Bədii rəhbər
 8  Məmmədova Nətavan  Ali  Yaqublu Folklor evi  Metodist
 9  Əhmədova Sona  Orta ixtisas  Yaqublu Folklor evi  Təşkilatçı
 10  Babayev Hacı  Orta  Xacmaz Diyarşunaslıq evi  Direktor
 11  vakant  orta  Xacmaz Diyarşunaslıq evi  Bədii rəhbər
 12  Məmmədova Dəyanət  Orta ixtisas  Xacmaz Diyarşunaslıq evi  Metodist
 13  Şıxıyeva Gülşən  Orta ixtisas  Xacmaz Diyarşunaslıq evi  Təşkilatçı
 14  Manafov Məmməd  Orta ixtisas  Muxas Diyarşunaslıq evi  Direktor
 15  Əhmədov Şirinbəy Orta ixtisas  Muxas Diyarşunaslıq evi  Bədii rəhbər
 16  Hüseynova Nərmin  Orta ixtisas  Muxas Diyarşunaslıq evi  Metodist
 17  Abdulxalıqova Sevinc  Orta ixtisas  Muxas Diyarşunaslıq evi  Təşkilatçı
 18  Abdurrəfiyev Rəhim  Ali  Baş Daşağıl sənətkarlıq klubu  Müdir
 19  Əliyev Alimə  Ali  Baş Daşağıl sənətkarlıq klubu  Təşkilatçı
 20  Abbasov Hicran  Ali  Calud kənd klubu  Müdir
 21  Naibova Sevil  Orta ixtisas  Calud kənd klubu  Təşkilatçı
 22  Kərimova İbrahim  Orta ixtisas  Xacmaz Qışlaq folklor klubu  Müdir
 23  Mustafayev Babaxan  Ali  Xacmaz Qışlaq folklor klubu  Təşkilatçı
 24  Vakant  Orta ixtisas Xacmaz kənd klubu  Müdir
 25  Gülməmmədova Elza  Orta ixtisas  Xacmaz kənd klubu  Təşkilatçı
 26  Hacalıyeva Xanımzər  Orta ixtisas  Yemişənli kənd klubu  Müdir
 27  Dadaşova Aygün  Orta ixtisas  Yemişənli kənd klubu  Təşkilatçı
 28  Salahov Əşrəf Orta ixtisas  Dəymədərə folklor klubu  Müdir
 29  Salahova Leyla  Orta  Dəymədərə folklor klubu  Təşkilatçı
 30  Eldarlı Savalan  Orta ixtisas Sincan folklor klubu  Müdir
 31  Vakant  ali  Sincan folklor klubu  Təşkilatçı
 32  Namazov Yavər  Ali  Zərrab kənd klubu  Müdir
 33  Haşımov Mircəlal  orta  Zərrab kənd klubu  Təşkilatçı
 34  İsgəndərova Nübar  Orta Bucaq Folklor klubu  Müdir
 35  Baxışova Aynur Ali  Bucaq Folklor klubu  Təşkilatçı
 36 Abbasova Rəsmiyyə  Orta ixtisas  Xalxal kənd klubu  Müdir
 37  Əhmədova Aygün  Orta ixtisas  Xalxal kənd klubu  Təşkilatçı
 38  Əfəndiyev Şahin   Orta  Ərmənət kənd  klubu  Müdir
 39  Hüseynova Arəstə    Ali Ərmənət kənd klubu Təşkilatçı
40 Kərimova Məşuqə   Orta Padar kənd klubu  Müdir
 41  Məmmədova Güldəstə  Orta  Padar kənd klubu  Təşkilatçı
42  ƏIəkbərov Orman  Ali  Yenikənd kənd klubu  Müdir
 43  Tağıyeva Rübabə Orta  Yenikənd kənd klubu Təşkilatçı
 44  Məmmədəliyeva Səyyarə Orta  Böyük Söyüdlü kənd klubu  Müdir
 45  Novruzov Mikayıl Orta Böyük Söyüdlü kənd klubu  Təşkliaçı
 46 İsmayılov Abil Orta  Çaldaş kənd klubu  Müdir
 47 Vakant    Çaldaş kənd klubu  müdir
 48  Vakant    Qarabulaq kənd klubu Müdir
 49  Kərimova Mətanət  Orta  Qarabulaq kənd klubu  Təşkilatçı
 50  Ağayeva Arzu  Orta ixtisas  Tayıflı kənd klubu Müdir
         

 Mərkəzi Kitabxana Sİsteminin filiallarında çalışan işçilər haqqında məlumat

 Sıra № - si  Adı, soyadı  Təhsili  İş yeri  Vəzifəsi
 1 İdrisova Qətibə orta Muxas kənd kitabxanası kitabxanaçı
 2 Əzizova Təhmilə   orta  Xaçmaz-Qışlaq kənd kitabxanası   kitabxanaçı
 3 Nəsibova Fidurə   ali   Kərimli kənd kitabxanası   müdir
 4 Nəsibova Gülnarə  ali Kərimli kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 5 Ağababayeva Ruziyə  ali  Qumlaq kənd kitabxanası  baş kitabxanaçı
 6 Əzizova Ramiyyə  ali  Sincan kənd kitabxanası  baş kitabxanaçı
 7 Mütəlibova Sevil  orta ixtisas  Bucaq kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 8 Çələbiyeva İlhamə   orta  Bucaq kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 9 Müzəffərova Aynur  orta ixtisas Xaçmaz kənd 24 nömrəli kitabxana  kitabxanaçı
 10 Azaqova Nərgiz  orta ixtisas  Xalxal-Qışlaq kənd kitabxanası    müdir
 11 Xəlilova Taliyə    ali  Şirvanlı kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 12 Həmzəyeva Nəzakət orta ixtisas  Tayfılı kənd kitabxanası   kitabxanaçı
 13 Mustafayeva Maygül  orta  Çaldaş kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 14 Nurməmmədova Nigar  orta  Bayan kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 15 Hacıyeva Zivər  orta ixtisas  Xaçmaz kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 16 Abdullayeva İzulə orta ixtisas Dəymədərə kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 17 Hüsenova Nəzakət   orta ixtisas  Ərmənət kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 18 Qəribova Rəqsanə   ali Yemişənli kənd kitabxanası kitabxanaçı
 19 Məmmədova Samirə    ali   Qarabulaq kənd kitabxanası   kitabxanaçı
 20 Məmmədova Kamilə orta ixtisas Padar kənd kitabxanası kitabxanaçı
 21 Abdullayeva Aybəniz   qeyri-    ali  Baş Daşağıl kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 22 Verdiyeva Tovuz orta ixtisas  Fildilli kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 23 Əhmədova Aidə  ali  Yaqublu kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 24 Hüseynova Almaz orta Böyük - Söyüdlü kənd kitabxanası  kitabxanaçı
 25 Qasımova Afaq  orta ixtisas Xalxal kənd kitabxanası kitabxanaçı
         

 

48.5 KB